เรียนพระคัมภีร์กับพี่ซัน

6 หลักการตีความพระคัมภีร์ของ Rick Warren

2016-05-16

6 หลักการตีความพระคัมภีร์ของ Rick Warren

1. พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการตีความ
อธิษฐานก่อนเริ่มอ่านพระคัมภีร์ทุกครั้ง ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยน้องให้อ่านอย่างเข้าใจ

2. หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ที่ดีที่สุดคือพระคัมภีร์
หลายคนอ่านแต่คู่มือเฝ้าเดี่ยว แต่ไม่อ่านเนื้อหาพระคัมภีร์ นั่นอาจทำให้เราพลาดเนื้อหาส่วนที่ดีที่สุดไป คู่มือพระคัมภีร์ผ่านการตีความจากความคิดของคน แต่พระคัมภีร์ดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์!

3. อ่านพันธสัญญาเก่า ด้วยสายตาของพันธสัญญาใหม่
ลองดู แล้วน้องจะเห็นแง่มุมใหม่ๆในพันธสัญญาเดิม เรื่องราวของพระเยซูถูกพูดถึงตั้งแต่ ปฐมกาลจนถึงมาลาคีเลยล่ะ
(เพราะพันธสัญญาเก่า มาเพื่อเปิดเผยพันธสัญญาใหม่)

4. ใช้แนวคิดที่ชัดเจนในพระคัมภีร์ ตีความตอนที่ไม่ชัดเจน
เช่น บางคนอ่านที่พระเยซูบอกให้ชังบิดามารดา แล้วอ้างว่าพระเยซูสอนให้ไม่รักครอบครัว แม้ว่าจะมีพระคัมภีร์หลายตอนที่สั่งให้รักครอบครัวก็ตาม การตีความประโยคที่ไม่ชัดเจนแบบนี้ จึงต้องใช้แนวคิดที่ชัดเจนมาช่วย ดังนั้นเมื่อเราอ่านข้อนี้ เราต้องตีความให้ออกว่าพระเยซูไม่ได้สอนให้ไม่รักครอบครัว แต่พูดเรื่องการไม่รักคนอื่นมากกว่าพระเยซูต่างหาก

5. อย่าตีความจากเหตุการณ์ในอดีตเพียงอย่างเดียว
อย่าอ้างเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมากเกินไป จนมองไม่เห็นความหมายที่แท้จริงของพระคัมภีร์
ตัวอย่าง: พระเยซูอธิฐานตอนเช้าตรู่ ไม่ได้แปลว่าคริสเตียนต้องตื่นอธิษฐานตอนเช้าเท่านั้น

6. ห้ามตีความพระคัมภีร์จากประสบการณ์ส่วนตัว
เช่น น้องบางคนรับใช้พระเจ้าแหลก ไม่แบ่งเวลาอ่านหนังสือ แล้วพอสอบเสร็จ ผลคะแนนออกมาดี! คราวนี้ไปอ่านข้อพระคัมภีร์ จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน แล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ เลยเที่ยวไปสอนพระคัมภีร์ข้อนี้กับคนอื่นว่า รับใช้พระเจ้าอย่างเดียวพอ ไม่ต้องอ่านหนังสือ เดี๋ยวคะแนนมาเอง อย่างงี้เรียก “มโน” นะ